fbpx

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME

Kolan Hastaneler Grubu olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine yüksek önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olan en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu çerçevede 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında tanımlandığı üzere Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen esaslar dairesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması Usulü, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Sağlık hizmetinin yüksek kalitede sunulabilmesi adına kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak internet, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.
Bu doğrultuda her türlü tıbbi müdahale kapsamında yer alan tetkik, muayene, teşhis, tedavi, tedavi sonrası bakım ya da önleyici sağlık hizmetlerinin yerine getirilebilmesi adına gereken ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kolan Hastaneler Grubu ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik ortamda tutulan arşivlerde yüksek özen ve mevzuat hükümleri uyarınca saklanacak, sınıflandırılacak, işlenecek, aktarılacak, güncellenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 1219 sayılı Tababet ve ŞuabatıSan’atlarının İcrasına Dair Kanun, 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Hasta Hakları Yönetmeliği,Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri uyarınca ve yukarıda yer alan amaçlarla;

Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Nedenleri

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Kolan Hastaneler Grubu’nun faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Kolan Hastaneler Grubu’nun akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Veri Güvenliği

Kolan Hastaneler Grubu olarak, kişisel verilerinizi teknolojik olanaklar dâhilinde olası her türlü riski dikkate alarak bilgi güvenliği standartları ve prosedürlerinin gerektirdiği tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine uygun olarak, hassasiyetle korumaktayız.

Başvuru ve İletişim

Kişisel verileriniz teknolojik olanaklar dâhilinde olası her türlü risk dikkate alınarak bilgi güvenliği standartları ve prosedürlerinin gerektirdiği tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine uygun şekilde, hassasiyetle korunmaktadır.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi,  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu” nu doldurarak;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki taleplerinizi, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.